Czym jest wynagrodzenie w odczuciu księgowości?

Aspekt ten możemy również rozpatrzeć przy pomocy biuro księgowe w Szczecinie http://mh.szczecin.pl. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną, a także za czas niewykonywania pracy, ale tylko wtedy, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Powinno być ono tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Zatem celem wynagrodzenia jest zapewnienie środków utrzymania pracownikowi i jego rodzinie. Pełni ono wobec nich funkcję alimentacyjną. Z tego też względu podlega szczególnej ochronie prawnej. Wyrazem tej ochrony jest ustanowienie przez ustawodawcę systemu zakazów i nakazów, przede wszystkim w stosunku do pracodawcy.

Wynagrodzenie za pracę jest koniecznym świadczeniem, które pracodawca jest obowiązany wypłacać pracownikom za ich pracę, odpowiednio do jej rodzaju, ilości i jakości, według z góry ustalonych stawek. Występuje ono wszędzie tam, gdzie ma miejsce praca podporządkowana, wykonywana w prawnym stosunku pracy i jest świadczeniem za pracę faktycznie wykonywaną. Jak zaznacza Małgorzata Barzycka-Banaszczyk wynagrodzenie za pracę jest tym dochodem z pracy, który korzysta ze szczególnych przywilejów. Inne dochody z pracy są odzwierciedleniem różnorodności form pracy osobistej. Wynagrodzenie za pracę jest istotnym elementem stosunku pracy.

Wynagrodzenie umożliwia pracownikowi zaspokajanie potrzeb materialnych i duchowych. Stanowi podstawę bytu pracownika i członków jego rodziny. Otrzymywanie stałego zatrudnienia nie wymaga, aby miało ono jednakowy poziom w ciągu stałego okresu przyjętego za podstawę oceny. Przeto podwyżka wynagrodzenia nawet w ostatnim miesiącu zatrudnienia, będąca następstwem awansu lub nowego zaszeregowania pracownika, nie zmienia faktu, że jest to wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości. Wynagrodzeniem stałym jest również wynagrodzenie, które w stałych swoich składnikach jest zróżnicowane co do wysokości wskutek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lub procentowego wskaźnika indywidualnego.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *