BHP pod kontrolą uprawnionych podmiotów

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Warto mieć świadomość, że realizacja tego obowiązku kontrolowana jest przez uprawnione podmioty. Mogą one sprawdzić i ocenić przestrzeganie przepisów bhp w danej jednostce, a w ramach nadzoru wydać decyzję nakazu, sprzeciwu albo wystąpienia. Kontrola może mieć charakter zewnętrzny lub wewnętrzny, a w zależności od podmiotu, który ja przeprowadza społeczny lub państwowy.

Kontrole zewnętrzne o charakterze państwowym przeprowadzają uprawnione organy państwowe. Należą do nich przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Nadzoru Budowlanego i Państwowa Straż Pożarna. Ustawa daje także możliwość kontroli bardziej specjalistycznym organom takim, jak Inspekcja Drogowa czy Wyższy Urząd Górniczy.

Wewnętrzna kontrola warunków pracy należy do zadań pracownika służby BHP. Pozwala ona na okresową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. W trakcie kontroli pracownik służby BHP ocenia realnie panujące warunki, a następnie porównuje je do wymaganych przepisami i zasadami BHP. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje takiej kontroli: problemową, wycinkową oraz kompleksową. Kontrola problemowa może dotyczyć np. oceny stanu technicznego urządzeń i maszyn. Kontrola wycinkowa zawężona jest do konkretnej części zakładu lub określonej grupy pracowników. Natomiast kontrola kompleksowa obejmuje większość problemów z zakresu warunków pracy w firmie.

Wiele firm organizujących szkolenia z zakresu BHP, szkoli także pracodawców wykonujących zadania służby BHP. Przykładem jest tarbonus.pl, gdzie wśród licznych szkoleń BHP znajduje się szkolenie dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 11 § 1 Kodeksu pracy wykonują w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *